مینه سازی ترامپ برای تحریم و تضعیف اقتصاد چین همچنان ادامه دارد.
مهمترین موضوع از نظر ترامپ اینکه چینی ها میتونستن جلوی گسترس ویروس به سایر نقاط دنیا بگیرن اما این کار نکردن
#کرونا #ترامپ

image