اقتصاد افغانستان بر چه پایه ای اساس است؟
منبع اصلی درآمد در کشور کشاورزی است و در طول سالهای خوبی که افغانستان داشته، توانسته مواد غذایی و مشتقات آن را به صورت کافی برای تأمین مردم و همچنین ایجاد مازاد برای صادرات تولید کند. عمده محصولات کشاورزی تولید شده عبارتند از: ذرت ، برنج ، جو ، گندم ، سبزیجات ، میوه و آجیل.

image